WoGa Nosework Regulamin ORT

Regulamin ORT

SPIS TREŚCI

 1. Definicja
 2. Próbki zapachowe
  1. Główne
  2. Zwodnicze
   1. Rodzaje, miejsca ukrycia i wiedza przewodnika
   2. Zakazane zapachy zwodnicze
  3. Sposób ukrycia próbki
 3. Tytuły
  1. Zasady uzyskania
  2. Rodzaje
 4. Kategorie i poziomy
  1. Discrimination
  2. Nature
  3. Urban
  4. Water
 5. Szczegółowe informacje o kategoriach i poziomach
  1. Novice (N-NW)
  2. Pre intermediate (PI-NW)
  3. Intermediate (INT-NW)
  4. Upper intermediate (UI-NW)
  5. Advanced (ADV-NW)
 6. Zasady Startów
  1. Wymagania dotyczące psów
  2. Wymagania dotyczące przewodników
  3. Zaliczenie kategorii
  4. Start
  5. Oznaczenie i zgłoszenie alarmu
  6. Ogólne zasady
  7. Książeczka startowa
 7. Dyskwalifikacje
 8. Prawa i obowiązki sędziów
 9. Organizacja testów ORT
 10. Organizator

1. DEFINICJA

The Odor Recognition Test WoGa (ORT WoGa) to sprawdzian umiejętności zespołów nosework na różnych poziomach trudności oraz w różnych kategoriach. Służy samodoskonaleniu oraz wyznaczaniu celów i kierunków rozwoju.

Testy dzielimy na 4 kategorie, a w każdej kategorii wyróżniamy 5 poziomów.

2. PRÓBKI ZAPACHOWE

2.1 GŁÓWNE

 1. Każdy może przystąpić do testów na wybranych rodzajach próbek zapachowych, własnych lub organizatora.
 2. W formularzu zgłoszeniowym należy wpisać rodzaj próbek zapachowych.
 3. Od poziomu PRE INTERMEDIATE obowiązują dwa różne rodzaje próbek.
 4. WoGa Nosework zapewnia próbki naturalne i olejkowe o zapachach: cynamonu, pomarańczy, goździka.
 5. W przypadku startu na własnych próbkach uczestnik ma obowiązek dostarczyć je pod wskazany adres i w ilości ustalonej z organizatorem na minimum 1 tydzień przed datą organizacji ORT.
 6. Próbki dostarczone muszą być w szczelnie zamkniętym opakowaniu (każdy zapach oddzielnie) i dokładnie opisane: rodzaj zapachu, imię przewodnika, imię psa, kategorie, poziomy, data i miejsce ORT.
 7. Ilość próbek i adres dostarczenia ustalana jest mailowo.
 8. Sędzia ma prawo do zmniejszenia przesłanej próbki, jeśli uzna to za niezbędne do przeprowadzenia ORT.
 9. O wielkości próbek decyduje sędzia dostosowując ją do poziomu i panujących warunków.

2.2 ZWODNICZE

2.2.1 Rodzaje, miejsce ukrycia i wiedza przewodnika.

Zapachy zwodnicze w ORT WoGa Nosework

2.2.2 Zakazane zapachy zwodnicze

 • cynamon
 • pomarańcza
 • goździk
 • anyż
 • ziele angielskie
 • mięta pieprzowa
 • gałka muszkatołowa
 • eukaliptus
 • drzewko herbaciane
 • szałwia
 • lawenda
 • cedr
 • werbena
 • liść laurowy
 • lubczyk

2.3 SPOSÓB UKRYCIA PRÓBKI

 • Próbki muszą być ukryte w sposób niewidoczny.
 • Mogą być przykryte elementami naturalnego środowiska typu liście, mech, gałęzie itp. lub zurbanizowanego typu wykładzina, poduszka, szafka itp.

3. TYTUŁY

3.1 ZASADY UZYSKANIA

 1. Do uzyskania tytułu niezbędne jest zaliczenie wszystkich startów z jednej kategorii lub poziomu.
 2. Do uzyskania tytułu Champion of Nosework niezbędne jest zaliczenie startów ze wszystkich kategorii i poziomów.
 3. Zaliczanie poszczególnych kategorii i poziomów nie jest ograniczone czasowo.
 4. Tytuły przyznawane są bezterminowo.
 5. Nagroda za uzyskany tytuł wręczana jest raz w roku kalendarzowym.

3.2 RODZAJE

Tytuły w ORT WoGa Nosework

4. KATEGORIE I POZIOMY

 • ORT WoGa dzielą się na 4 kategorie:
 1. DISCRIMINATION (D),
 2. NATURE (N),
 3. URBAN (U),
 4. WATER (W).
 • Każda kategoria dzieli się na 5 poziomów trudności:
 1. NOVICE (N-NW),
 2. PRE INTERMEDIATE (PI-NW),
 3. INTERMEDIATE (INT-NW),
 4. UPPER INTERMEDIATE (UI-NW),
 5. ADVANCED (ADV-NW).
 • Aby przystąpić do kategorii wyższego poziomu należy zaliczyć poziom niżej.
 • Nie ma ograniczenia ilości startów w tej samej kategorii na tym samym poziomie.
 • Jedna kategoria na jednym poziomie może składać się z 1-3 obszarów do przeszukania. Zespół musi zaliczyć wszystkie obszary, aby zaliczyć kategorię.
 • Kategorie w poziomie mają ciężar wyznaczony liczbowo:
Wartość liczbowa kategorii w ORT WoGa Nosework
 • Jednego dnia dany zespół może przystąpić do kategorii o maksymalnej łącznej wartości liczbowej 6.
 • Aby przystąpić do testów wyższego poziomu należy zaliczyć poziom niżej.

4.1 DISCRIMINATION

 • Na poziomie NOVICE do przeszukania są dwa obszary z przedmiotami. Na poziomie PRE INTERMIDIATE – trzy obszary z przedmiotami, a od poziomu INTERMEDIATE – trzy obszary z przedmiotami i osobami.
 • Na poziomach NOVICE i PRE INTERMEDIATE w jednym obszarze jest jeden rząd przedmiotów, od poziomu INTERMEDIATE dopuszcza się ustawienie w jednym rzędzie, dwóch równoległych rzędach oraz rzędach pod kątem prostym w stosunku do siebie.
 • Przedmioty te są puste, od poziomu UPPER INTERMEDIATE mogą być wypełnione piaskiem, plastikowymi nakrętkami, ubraniami, dokumentami lub innymi.
 • Rodzaje i odległości między przedmiotami/osobami znajdują się w odpowiednich tabelach.

4.2 NATURE

 • Tereny w przyrodzie, np. lasy, łąki, pola, góry, itp.
 • Na każdym poziomie do przeszukania są dwa obszary: mniejszy, jednorodny i większy, bardziej zróżnicowany.

4.3 URBAN

 • Tereny wytworzone przez człowieka, np. sklepy, parkingi, place miejskie, pojazdy z zewnątrz, a od poziomu INTERMEDIATE – pojazdy również w środku.
 • Na każdym poziomie do przeszukania są dwa obszary: mniejszy, jednorodny i większy, bardziej zróżnicowany.
 • Obszar może składać się z kilku mniejszych stref (np. pomieszczeń).

4.4 WATER

 • Woda stojąca – jezioro, staw itp. lub płynąca – rzeka, strumień, kanał itp.
 • Na poziomach NOVICE i PRE INTERMEDIATE do przeszukania 1 obszar, od poziomu INTERMEDIATE – jeden woda stojąca, drugi – płynąca.

5. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KATEGORIACH I POZIOMACH

5.1 NOVICE (N-NW)

ORT WoGa Nosework poziom Novice

5.2 PRE INTERMEDIATE (PI-NW)

Testy ORT WoGa Nosework poziom pre intermediate

5.3 INTERMEDIATE (INT-NW)

Testy ORT WoGa Nosework poziom intermediate

5.4 UPPER INTERMEDIATE (UI-NW)

Testy ORT WoGa Nosework poziom upper intermediate

5.5 ADVANCED (ADV-NW)

Testy ORT WoGa Nosework poziom advanced

6. ZASADY STARTÓW

6.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PSÓW

 • Wszystkie psy muszą być zdrowe klinicznie i zaszczepione na wściekliznę zgodnie z ustawą obowiązującą w Polsce. Szczepienia muszą być potwierdzone w książeczce zdrowia.
 • Psy z państw członkowskich UE i krajów trzecich muszą spełniać wymogi rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. Psy poddawane zabiegom chirurgicznym zgodnie z sekcją 4 ust. 1, litera g) ustawy nr 246/1992 Coll., W sprawie ochrony zwierząt przed okrucieństwem, z późniejszymi zmianami.
 • Pies nie może być w kolczatce, obroży elektrycznej lub innym sprzęcie mogącym sprawiać mu ból lub dyskomfort.
 • Dopuszcza się, aby suki podczas cieczki brały udział w ORT, za zgodą organizatora oraz po zatwierdzeniu przez sędziego. Muszą przebywać poza terenem testów i startować na końcu.
 • Pies może jednego dnia przystąpić do testów tylko z jednym przewodnikiem.

6.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWODNIKÓW

 1. Przewodnik jest odpowiedzialny za swojego psa i wyrządzone przez niego szkody.
 2. Przewodnik musi mieć kontrolę nad psem.
 3. Przewodnik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów weterynaryjnych, ochrony zwierząt, regulaminu WoGa i ogólnie przyjętych norm społecznych.
 4. Przewodnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem ORT WoGa Nosework i przestrzegania jego postanowień.
 5. Przewodnik jest zobowiązany przybyć odpowiednio wcześniej, by punktualnie być gotowym do startów.
 6. Przewodnik zobowiązany jest do przekazania książeczki startowej ORT organizatorom przed rozpoczęciem ORT.
 7. Przewodnik zobowiązany jest do pełnego respektowania decyzji organizatora i sędziego.
 8. Jednego dnia przewodnik może przystąpić do ORT maksymalnie z dwoma psami.
 9. Przewodnik nie może ciągnąć, szarpać lub w inny sposób fizycznie karać psa podczas startów i między startami.

6.3 ZALICZENIE KATEGORII

 • Kategorię uznaje się za zaliczoną gdy pies znajdzie i oznaczy wszystkie próbki ukryte na wszystkich obszarach w kategorii, a przewodnik prawidłowo zgłosi alarmy.
 • Obszar uznaje się za zaliczony, gdy pies znajdzie i oznaczy wszystkie ukryte próbki, a przewodnik prawidłowo zgłosi alarmy.
 • Zespół przechodzi do następnego obszaru w danej kategorii po zaliczeniu poprzedniego.
 • Zespół nie może wrócić do obszaru po zakończeniu jego przeszukiwania.
 • Jeśli zespół nie zaliczy jednego obszaru w kategorii jest zdyskwalifikowany. Jeśli sędzia wyrazi zgodę zespół taki może treningowo uczestniczyć w przeszukiwaniu kolejnego obszaru/ów w kategorii.
 • W kategorii DISCRIMINATION w jednym obszarze dozwolone są maksymalnie trzy przejścia zespołu. Pies powinien sprawdzić przedmioty po kolei. Każde zawrócenie liczone jest jako kolejne przejście.

6.4 START

 1. Zawodnik sam decyduje o miejscu startu w danym obszarze.
 2. Czas liczy się od przekroczenia granicy obszaru przez psa.
 3. Pomiędzy startami zespół ma prawo do co najmniej 10 minutowej przerwy.

6.5 OZNACZENIE I ZGŁOSZENIE ALARMU

 • Pies może oznaczać znalezienie próbki w dowolny sposób nie wpływający na zniszczenie próbki ani miejsca ukrycia.
 • Niedopuszczalne jest: drapanie łapą, uderzanie łapą, gryzienie, branie w zęby, przesuwanie, deptanie, przewracanie przedmiotów, wskakiwanie na ludzi.
 • Znalezienie próbki przez psa przewodnik zgłasza mówiąc głośno słowem „alarm”.
 • Sędzia ma prawo po zgłoszeniu alarmu wymagać od przewodnika wskazanie miejsca ukrycia próbki pytając „gdzie?”.
 • Przewodnik ma obowiązek wskazać precyzyjnie miejsce ukrycia próbki.
 • Od momentu zgłoszenia alarmu do potwierdzenia przez sędziego, przewodnik nie może odzywać się ani w jakikolwiek inny sposób niewerbalny wpływać na psa w celu powtórnego oznaczenia.
 • Sędzia potwierdza prawidłowe zgłoszenie odnalezionej próbki słowem „tak”, a nieprawidłowe – „nie”.
 • Zakończenie przeszukania przewodnik zgłasza sędziemu mówiąc słowo „koniec” lub „pusto”.

6.6 OGÓLNE ZASADY

 1. Przewodnik może komunikować się z psem werbalnie i niewerbalnie.
 2. Przewodnik może dotykać psa podczas przeszukania.
 3. Przewodnik może psa podnieść lub w inny sposób przytrzymać psa w celu ułatwienia mu zlokalizowania próbki.
 4. Przewodnik nie może nagradzać psa jedzeniem lub zabawką w obszarze, chyba że sędzia zdecydował inaczej.

6.7 KSIĄŻECZKA STARTOWA

 • Wydawana jest zespołowi po przystąpieniu do pierwszego ORT bez względu na wynik. Jeśli pies startuje z różnymi przewodnikami to książeczki wydawane są dla każdego z zespołów osobno.
 • Wszystkie udziały w ORT wpisywane są do książeczki bez względu na wynik.
 • Dane dotyczące zespołu w książeczce muszą być poprawnie i w całości wypełnione przez przewodnika.
 • W przypadku zagubienia książeczki należy wystąpić o jej duplikat i uiścić opłatę wraz z kosztami przesyłki.

7. DYSKWALIFIKACJE

 1. Załatwienie potrzeb fizjologicznych przez psa w obszarze.
 2. Złe traktowanie psa.
 3. Przekroczenie limitu czasu.
 4. Szarpanie, ciągnięcie lub inne fizyczne karanie psa w czasie startu lub pomiędzy startami.
 5. Niesportowe zachowanie przewodnika.
 6. Upuszczenie zabawki lub jedzenia w obszarze.
 7. Wpływanie werbalne lub niewerbalne na psa w celu pokazania miejsca ukrycia próbki po pytaniu przez sędziego „gdzie?”, a przed słowem „tak” lub „nie”.
 8. Spóźnienie się na start.
 9. Wejście na teren testów mimo zakazu sędziego.
 10. Celowe zachowania psa w obszarach takie jak: drapanie łapą, uderzanie łapą, gryzienie, branie w zęby, przesuwanie, deptanie, przewracanie przedmiotów, wskakiwanie na ludzi.

8. PRAWA I OBOWIĄZKI SĘDZIÓW

 1. Sędzia zobowiązany jest do wypełnienia niezbędnych dokumentów.
 2. Sędzia zobowiązany jest do oceny zgodnie z zasadami i w sposób możliwie obiektywny.
 3. Sędzia podejmuje decyzję w sytuacjach spornych i decyzja ta jest ostateczna.
 4. Sędzia ma prawo zdyskwalifikować zespół w przypadku naruszenia zasad WoGa Nosework lub innych przepisów prawnych obowiązujących podczas wydarzenia.
 5. Sędzia decyduje o kolejności kategorii i obszarów.
 6. Sędzia powinien wytyczyć i oznaczyć obszary w sposób jasny i widoczny.
 7. Sędzia powinien w miarę możliwości ograniczyć ilość zespołów startujących na tym samym obszarze.
 8. Sędzia decyduje o możliwości udziału widzów i wyznacza miejsce ich przebywania podczas startów.
 9. Sędzia wyznacza strefę nagradzania psa w przypadku zakazu wnoszenia na obszar jedzenia i zabawek.
 10. Sędzia powinien zmieniać kolejność zespołów startujących w tej samej kategorii na różnych obszarach.
 11. Sędzia może podjąć decyzję o przerwaniu przeszukania jeśli dopatrzy się nieprawidłowości lub stwierdzi, że kondycja fizyczna bądź psychiczna psa lub przewodnika jest niedostosowana do warunków testu.

9. ORGANIZACJA TESTÓW ORT

 1. ORT muszą być organizowane zgodnie z regulaminem.
 2. ORT muszą być zgłoszone i zarejestrowane w WoGa.
 3. W roku kalendarzowym jest organizowanych minimum 6 testów.
 4. Jest możliwość organizacji ORT nieuwzględnionych w kalendarzu rocznym pod warunkiem, że zostanie ogłoszony do wiadomości publicznej nie później niż tydzień przed planowanym terminem.
 5. ORT może być organizowane przy okazji innej imprezy i dla jej uczestników. W takim przypadku nie występuje obowiązek ogłaszania do wiadomości publicznej.
 6. ORT może być organizowane w miejscach publicznych i prywatnych.
 7. Informacja o ORT z formularzem zgłoszeniowym umieszczana jest na stronie internetowej www.woganosework.pl

10. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem może być osoba fizyczna lub instytucjonalna zatwierdzona przez władze WoGa Nosework. Powinna posiadać odpowiedni teren i sprzęt umożliwiające organizację ORT.
 2. Organizator zobowiązany jest do znajomości regulaminu WoGa Nosework i do jego przestrzegania.
 3. Organizator zapewnia miejsce i organizację administracji podczas imprez WoGa Nosework.
 4. Organizator zobowiązany jest do umieszczenia informacji w utworzonym wydarzeniu na temat organizowanych kategorii oraz ich poziomie zaawansowania.
 5. Organizator nie ma obowiązku organizacji wszystkich kategorii podczas jednego wydarzenia.
 6. Organizator może ograniczyć liczbę startujących zawodników w danym ORT bez podania przyczyny.

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione na stronie www.woganosework.pl są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.